Návrh programu 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020Martin Půta
A_001_zapis_ustavujici_ZK_dne_3_11_2020.pdf [1,1 MB]
2Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého krajeMgr. René Havlík
3Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
4Volba návrhové komiseMartin Půta
5Volba volební komiseMartin Půta
6Návrh programuMartin Půta
006_narvh_programu_1_ZK.pdf [462,85 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
007_P01_kontrola_plneni_usn.pdf [2,37 MB]
007_P02_kontrola_plneni_usn.pdf [974,33 kB]
007_P03_kontrola_plneni_usn_dokonceni.pdf [1,6 MB]
8Zpráva o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020Martin Půta
A_008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK_02_09_az_29_09_2020.pdf [1,52 MB]
A_008_P02_dilci_zpravy_clenu_RK_30_09_az_02_11_2020.pdf [1,82 MB]
A_008_P03_12_RK_08_09_2020_vypis_usn.pdf [2,19 MB]
A_008_P04_26_mRK_14_09_2020_vypis_usn.pdf [1,76 MB]
008_P05_28_mRK_18_09_2020_vypis_usn.docx [91,26 kB]
A_008_P05_27_mRK_21_09_2020_vypis_usn.pdf [335,9 kB]
A_008_P06_28_mRK_18_09_2020_vypis_usn.pdf [213,76 kB]
A_008_P07_29_mRK_22_09_2020_vypis_usn.pdf [467,96 kB]
A_008_P08_30_mRK_29_09_2020_vypis_usn.pdf [629,41 kB]
A_008_P09_13_RK_06_10_2020_vypis_usn.pdf [982,55 kB]
A_008_P10_31_mRK_13_10_2020_vypis_usn.pdf [216,75 kB]
008_P11_32_mRK_15_10_2020_vypis_usn.docx [98,99 kB]
A_008_P11_32_mRK_15_10_2020_vypis_usn.pdf [326,15 kB]
A_008_P12_14_RK_20_10_2020_vypis_usn.pdf [1,7 MB]
A_008_P13_33_mRK_26_10_2020_vypis_usn.pdf [388,2 kB]
A_008_P14_34_mRK_29_10_2020_vypis_usn.pdf [331,31 kB]
9Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020Martin Půta
10Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
010_P01_souhlasy_vyboru_financniho.pdf [617,68 kB]
A_010_P02_souhlasy_VF.pdf [261,23 kB]
A_010_P03_souhlasy_VF.pdf [144,69 kB]
A_010_P04_souhlas_VF.pdf [1,26 MB]
11Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_011_P01_souhlasy_vyboru_dopravniho.pdf [905,11 kB]
A_011_P02_souhlasy_VD.pdf [177,02 kB]
A_011_P03_souhlas_VD.pdf [102,14 kB]
12Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_012_P01_souhlasy_vyboru_vychovy_vzdelavani_zamestnanosti.pdf [889,05 kB]
A_012_P02_souhlas_VVVZ.pdf [97,18 kB]
13Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_013_P01_souhlasy_vyboru_kultury_cest_ruchu_pam_pece.pdf [930,82 kB]
A_013_P02_souhlasy_VKCRPP.pdf [161,02 kB]
A_013_P03_souhlas_VKCRPP.pdf [2,68 MB]
14Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_014_P01_souhlasy_vyboru_socialnich_veci.pdf [718,17 kB]
A_014_P02_souhlasy_VSV.pdf [618,72 kB]
15Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_015_P01_souhlasy_vyboru_hosp_a_regionalniho_rozvoje.pdf [545,08 kB]
A_015_P02_souhlasy_VHRR.pdf [360,09 kB]
A_015_P03_souhlasy_VHRR.pdf [752,8 kB]
A_015_P04_souhlasy_VHRR.pdf [472 kB]
A_015_P05_souhlasy_VHRR.pdf [403,52 kB]
16Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_016_P01_souhlasy_vyboru_kontrolniho.pdf [811,71 kB]
A_016_P02_souhlasy_VK.pdf [135,43 kB]
17Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_017_P01_souhlasy_zivotni_prostredi_a_zemedelstvi.pdf [1,1 MB]
017_P02_souhlasy_VZZP.pdf [47,16 kB]
18Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_018_P01_souhlasy_vyboru_zdravotnictvi.pdf [525,33 kB]
A_018_P02_souhlasy_VZ.pdf [388,87 kB]
A_018_P03_souhlas_VZ.pdf [43,79 kB]
A_018_P05_souhlas_VZ.pdf [422,27 kB]
20Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky
A_020_P01_situace_chodnik_sloup_v_c.pdf [315,79 kB]
A_020_P02_situace_radvanec.pdf [514,21 kB]
A_020_P03_situace_volfartice.pdf [122,34 kB]
1. pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
2. pozemků v k. ú. Radvanec
3. pozemku v k. ú. Volfartice
21Revokace části usnesení č. 267/20/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/20 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování na rok 2021) dle zvláštního zákonaMgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
A_021_P02_Vzdani_se_dotace_dopis_SANREPO.pdf [118,59 kB]
A_021_P03_Vzdani_se_dotace_dopis_LAMPA.pdf [47,52 kB]
A_021_P01_Tab_ZR_RO_c_359_20_XLS.pdf [611,95 kB]
22Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého krajeMgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
A_022_P01_Tab_ZR_RO_360_20_XLS.pdf [431,21 kB]
A_022_P02_Vzor_smlouvy_DOC.pdf [552,33 kB]
23Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
A_023_P02_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci_Mesto_Ceska_Lipa.pdf [450,61 kB]
A_023_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci_Mesto_Jilemnice.pdf [449,53 kB]
A_023_P01_Tabulka_ZRRO_366.pdf [520,68 kB]
24Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké PasekyMgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
A_024_P01_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jablonecke_Paseky_2020_10.pdf [223,57 kB]
25Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“Ing. Dan Ramzer
A_025_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_Mesto_Lomnice_nad_Popelkou_upp.pdf [69,1 kB]
A_025_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_5659_2019_upp.docx [16,95 kB]
26Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019 uzavřené mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I – Staré Město, IČ 00083232Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
A_026_P03_dodatek_podpora_ucitelu_prirodopisu_uprava.pdf [443,46 kB]
A_026_P02_Dodatek_geomorfologie.pdf [444,56 kB]
A_026_P01_zadost_prodlouzeni_terminu.pdf [222,66 kB]
27Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury – Statutárnímu městu LiberecIng. Květa Vinklátová
A_027_P02_Propad_trzeb_prispevkovych_organizaci.pdf [61,04 kB]
A_027_P01_Smlouva_OLP_3948_2020_Statutarni_mesto_Liberec.pdf [453,45 kB]
28Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly 917 07 – Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa Vinklátová
A_028_P02_dodatek.pdf [343,47 kB]
A_028_P01_financni_tabulky.pdf [465,84 kB]
29Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08 – působnosti a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti, právní odbor – převod finančních prostředků na právní služby ve věci rozšíření těžby dolu TurówVáclav Židek
A_029_P01_ZRRO370_tabulky.xls [138 kB]
30Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. - vybavení k testování či péči o covid-pozitivní pacientyMgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví
31Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2020Ing. Jan Sviták
A_031_P01_chrastava_smlouva_podpora_dopravni_vychovy_2020l.doc [159 kB]
A_031_P02_zadost_Chrastava.pdf [279,32 kB]
A_031_P03_zadost_Kostalov.pdf [449,03 kB]
A_031_P04_dodatek_OLP_648_2020_fri.docx [33,45 kB]
A_031_P05_dodatek_OLP_650_2020_fri.docx [33,6 kB]
A_031_P06_Plna_moc_Svitak.pdf [326,76 kB]
32Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; investiční a neinvestiční příspěvek KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“ a investiční příspěvek KSS LK na akci „Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“Ing. Jan Sviták
A_032_P01_tabulky_ZR-RO_375-20.xls [113,5 kB]
33Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/20 - snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2020Ing. Jan Sviták
A_033_P01_tabulky_ZR-RO_363-20.xls [102,5 kB]
A_033_P02_KORID_dodatek_ke_smlouve_dotace_2020.docx [30,01 kB]
34Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Hamr na JezeřeMgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
A_034_P01_Zadost_o_zmenu_Hamr_n_J.pdf [728,76 kB]
35Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
A_035_P01_Program_KD_III-NZU.doc [268,5 kB]
36Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Regionálního inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovaceMgr Jiří Ulvr
A_036_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_TUL.pdf [383,88 kB]
A_036_P02_Smlouva_TUL_motorove_dily.pdf [389,65 kB]
A_036_P03_dodatek_OLP_53_2020_TUL.pdf [217,08 kB]
37Písemné informacečlenové rady kraje
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020Ing. Zbyněk Miklík
A_037_a_Plneni_rozpoctu_01_10_2020.pdf [751,36 kB]
b) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020 – 10. 11. 2020Ing. Zbyněk Miklík
A_037_b_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_09.09.2020_do_10.11.2020.pdf [302,6 kB]
c) Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020Martin Půta
037_c_P01_harmonogram_RK_rok_2020.doc [36 kB]
d) Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů vítězným knihovnámIng. Květa Vinklátová
A_037_d_P01_Zapis_z_vyhodnoceni_souteze.pdf [61,11 kB]
A_037_d_P02_Smlouva_OLP_3530_2020_Zandov.pdf [326,68 kB]
A_037_d_P03_Smlouva_OLP_3531_2020_Zelezny_Brod.pdf [328,88 kB]
A_037_d_P04_Smlouva_OLP_3532_2020_Hlavice.pdf [326,52 kB]
A_037_d_P05_smlouva_OLP_3533_2020_Vysoke_nad_Jizerou.pdf [326,85 kB]
A_037_d_Vysledek_souteze_Nejlepsi_knihovna.pdf [343,34 kB]
e) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020Martin Půta
A037_e_ZK_pis_informace.pdf [187,77 kB]
A037_e_prehled_zpc_2019_11_12.pdf [368,16 kB]
A037_e_prehled_zpc_2020_1_9.pdf [370,8 kB]
f) Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou účastí LKMartin Půta
37_f_zastoupeni_LK_v_dozorcich_radach.doc [34,5 kB]
37f_P02_tabulka_obsazeni_clenu_dozorci_rady.xls [30,5 kB]
P01_37f_prehled_mist_DR_2020_2024.xls [45,5 kB]
38Náměty a připomínky
39Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým usnesením AKČR ze dne 13. listopadu 2020 na kompenzaci propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nesouhlas s nastavením programu REACT-EU. Podpora a připojení se ke společné výzvě územních partnerů v souvislosti s dopady opatření na samosprávyMartin Půta
A_039_P01_spolecna_vyzva_obecnich_svazu_a_hejtmanuu_nesouhlas_s_dopady_danovych_zmen_2021.pdf [436,25 kB]
A_039_P02_AKCR_0406_2020_04_UV_Senat_PSP_kompenzace_Covid_RUD_REACT_EU.pdf [424,17 kB]
A_039_P03_usneseni_265.pdf [844,85 kB]
40Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním dopravcemIng. Jan Sviták
A_040_P01_analyza.pdf [2,9 MB]
A_040_P02_manazerske_shrnuti.pdf [1,14 MB]
41Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
041_Upraveny_jednaci_rad_zastupitelstva_distancni_zasedani_24_11_2020.doc [158 kB]
42Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona, projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republikyMartin Půta
43Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_043_P01_souhlasy_vyboru_telovychovy_a_sportu.pdf [605,76 kB]
A_043_P02_souhlas_VTS.pdf [557,5 kB]
Stahování el. dokumentu